الیاف COOLTEX دارای سطح مقطع غیر دایره ای است. وجود کانال های میکرومتری در سطح مقطع الیاف سبب افزایش قابلیت موئینگی و انتقال رطوبت از سطح پوست به سطح منسوج می شود. نانوذرات آب دوست امکان جذب سریع تر و انتقال رطوبت را فراهم می آورد. تبخیر رطوبت از سطح پارچه گرماگیر است و لذا گرمای لازم برای تبخیر از سطح پوست تامین می شود که این امر منجر به کاهش دمای سطح پوست می شود.
ویژگی های نخ خنک کننده COOLTEX
• افزایش خاصیت موئینگی الیاف
• خشک شدن سریع لباس ناشی از پخش سریع رطوبت بر سطح پارچه
• امکان تبادل هوا و مدیریت رطوبت در پوشاک
• تسریع انتقال حرارت و رطوبت ناشی وجود نانوذرات
منسوجات تهیه شده از نخ های COOLTEX با خشک و خنک نگه داشتن سطح پوست احساس راحتی بیشتری را فراهم می اورد.
نخ نایلون خنک کننده COOLTEX در دو حالت دارای 4 کانال و 6 کانال تولید می شود.

                        

نخ نایلون خنک کننده COOLTEX در ظرافت های زیر و رنگ به سفارش مشتری قابل تولید می باشد. 
نخ  COOLTEX  نایلون

رنگ جلا تعداد فیلامنت تعداد لا ظرافت (den)
Dope dyeing نیمه مات 26 1 40
Dope dyeing/ package dyeing نیمه مات 26 1 70
Dope dyeing/ package dyeing نیمه مات 52 2 70
Dope dyeing/ package dyeing نیمه مات 26 1 100
Dope dyeing/ package dyeing نیمه مات 52 2 100
نخ COOLTEX  پلی استر

رنگ جلا تعداد فیلامنت تعداد لا ظرافت (den)
Dope dyeing/ package dyeing نیمه مات 26 1 75
Dope dyeing/ package dyeing نیمه مات 26 1 100
Dope dyeing/ package dyeing نیمه مات 52 2 150